Thursday, 1 March 2012

考前复习二(答对一题一个印章噢~~)


20. 找出394 12 的积数。
    A  4028           B  4334
    C  4728           D  4937
218809  23 =
    A  373            B  383
    C  384            D  393
223400  100 =
    A  34             B  43
    C  340            D  430
23. 下列哪一项的商数是最小的?
    A  4 836  6
    B  6 921  9
    C  7 880  10
    D  7 980  10
24. 1 980 + 2 984 - 1 693 =
    A  2 673          B  3 049
    C  3 271          D  4 964
25.          - 1156  = 2287
   空格里应填入什么数目?
    A  3310           B  3443
    C  3419           D  3510
26. 4 285 - 1341 + 949 =
    A  2 944          B  3 336
    C  3 893          D  5 234
27809减去366再加320等于多少?
    A  663
    B  683
    C  763
    D  773

7 comments:

Anonymous said...

刘志峰

20)B 4728

21)B 383

22)A 34

23)B 6921 6

24)C 3271

25)B 3443

26)C 3893

27)C 763

Anonymous said...

雨婷:
20)C 4728

21)B 383

22)A 34

23)B 6921 9

24)C 3271

25)B 3443

26)C 3893

27)C 763

Anonymous said...

顺伟

20,C

21,B

22, A

23,B

24,C

25,B

26,C

27,C

Anonymous said...

巫彩宣

20.c 4728


21.b 383


22.a 34


23.b 769


24.c 3271


25.b 3443


26.c 3893


27.c 763

Anonymous said...

慧芝

20.c
21.b
22.a
23.b
24.c
25.b
26.c
27.c

Anonymous said...

宇忪
20,c
21,c
22,a
23,a
24,c
25,b
26,c
27,c

Anonymous said...

慧芝

21。c
对不起,打错答案了。

Post a Comment

多少人在看?