Thursday, 1 March 2012

考前复习二(答对一题一个印章噢~~)


20. 找出394 12 的积数。
    A  4028           B  4334
    C  4728           D  4937
218809  23 =
    A  373            B  383
    C  384            D  393
223400  100 =
    A  34             B  43
    C  340            D  430
23. 下列哪一项的商数是最小的?
    A  4 836  6
    B  6 921  9
    C  7 880  10
    D  7 980  10
24. 1 980 + 2 984 - 1 693 =
    A  2 673          B  3 049
    C  3 271          D  4 964
25.          - 1156  = 2287
   空格里应填入什么数目?
    A  3310           B  3443
    C  3419           D  3510
26. 4 285 - 1341 + 949 =
    A  2 944          B  3 336
    C  3 893          D  5 234
27809减去366再加320等于多少?
    A  663
    B  683
    C  763
    D  773

考前复习一(答对一题一个印章噢~~)

1. 把七千零八写成数字是
A 7080 B 7008
C 70080 D 70008
2. 在72489这个数目中,2的数位是
A 十位 B 百位
C 千位 D 万位
3.在60489这个数目中,6的数值是
A 60 B 600
C 6000 D 60000
4. 以下哪个数目的百位近似值是
28 000?
A 27992 B 29637
C 28627 D 28427
5.把67509写成分析式。
A 60000+700+5000+9
B 60000+7000+500+90
C 60000+700+5000+9
D 60000+7000+500+9
6.下列哪个数目的值最大?
A 5001 B 5010
C 5101 D 5100

Wednesday, 29 February 2012

三月生日的同学

2月颁奖礼

多少人在看?